นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  ("งานเยี่ยม") เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ และจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับอย่างเข้มงวดในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ส่งให้โดยผู้ใช้ 

ผู้ใช้ได้รับการแนะนำให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("ถ้อยแถลง") อย่างรอบคอบเพื่อความเข้าใจในนโยบายของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ในเว็บไซต์ของ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  ที่ http://www.nganyiam.com หรือ www.งานเยี่ยม.com ("เว็บไซต์") ถ้อยแถลงนี้ใช้ได้กับทั้งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนของเว็บไซต์ 

หากผู้ใช้มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับถ้อยแถลงนี้ขอให้ท่านติดต่อส่วนบริการลูกค้าของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ที่ office@nganyiam.com

การเข้าใช้ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม นั่นหมายถึงว่า ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว โดยอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้อาจเปิดเผยหรืออาจมีการขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูล เพื่อได้รับประโยชน์และสิทธิจากบริการต่างๆ ของเว็บไซต์นั้น อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลของตนแก่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  แม้ว่าผู้ใช้ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารและ / หรือข้อมูลตามที่มีการร้องขอบนเว็บไซต์ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะไม่สามารถให้บริการบางอย่างในเว็บไซต์ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการตามที่มีการร้องขอ

วัตถุประสงค์ของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารและข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียง สิ่งต่อไปนี้
ก) ช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาการจ้างงาน ("ผู้หางาน/ ฟรีแลนซ์") พบการจ้างงานที่ตรงกับผู้ที่กำลังมองหาพนักงาน ("นายจ้าง") และให้ความช่วยเหลือนายจ้างในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครกับตำแหน่งงานงานที่ว่าง และงานที่มี

ข) เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้งานที่นำเสนอโดยเว็บไซต์และจดหมายข่าว ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร และสื่อส่งเสริมการตลาดต่างๆ

ค) ดำเนินการและติดตามการสอบถามและการร้องเรียนของผู้ใช้งาน

ง) เพื่อติดต่อกับผู้ใช้เกี่ยวกับประกาศแจ้งการบริหารจัดการเว็บไซต์และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของตน และเพื่อตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลหรือคำขอของผู้ใช้

จ) เพื่อช่วยให้เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม มีการพัฒนาด้านการตลาด และเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ภายในอื่นๆ ในอนาคต

ฉ) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้

ช) เพื่อได้รับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งานในการวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ที่จะช่วยให้มีการพัฒนาต่อไป

หากผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 20 ปี เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ขอแนะนำว่าผู้ใช้ควรได้รับความยินยอมจากบุคคลที่มีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ปกครองของผู้ใช้ เช่น ผู้ปกครองหรือผู้บริบาล ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถติดต่อกับบุคลากรผู้รับผิดชอบของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ที่ office@nganyiam.com สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ ชื่อเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ประเทศที่อาศัย สัญชาติ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ไม่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ในบางครั้งเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมและ / หรือข้อมูลจากผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอย่างถูกต้องจากเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้เท่านั้น และเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและข้อมูลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามสถานการณ์ที่ระบุไว้ภายใต้ส่วนที่ได้รับสิทธิในการ "เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูล"

อย่างไรก็ตาม หากมีการทำผิดกฏการใช้เว็บไซด์รวมฟรีแลนซ์ งานเยี่ยม งานเยี่ยมมีสิทธิ์ในการแก้ไข หรือลบข้อมูลเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามกฏข้อบังคับของเว็บไซด์รวมฟรีแลนซ์ งานเยี่ยม

การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูล

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ตกลงที่จะดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ให้เป็นความลับและ / หรือไม่เปิดเผยเรื่องต่อไปนี้

โดยทั่วไปเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะเปิดเผยและ / หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลให้กับลูกค้าองค์กรของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ที่ได้ร้องขอเป็นการเฉพาะสำหรับการร้องขอข้อมูลดังกล่าวและ / หรือข้อมูลกับผู้ใช้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน อย่างไรก็ตาม เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม อาจเปิดเผยและ / หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวและ / หรือข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้ใช้ตามกรณีดังต่อไปนี้

ก) กรณีที่ได้มีการเปิดเผยและ / หรือถ่ายโอนข้อมูลและ / หรือข้อมูลให้แก่ผู้จัดหาภายนอกใด ๆ หรือผู้ให้บริการที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวและ / หรือข้อมูลและผู้ที่จะอำนวยความสะดวกในการให้บริการบนเว็บไซต์อย่างถูกต้อง

ข) กรณีที่ข้อมูลและ / หรือข้อมูลที่เปิดเผยและ / หรือถ่ายโอนไปยังตัวแทนใด ๆ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม หรือเว็บในเครือ ให้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวและ / หรือข้อมูลอย่างถูกต้อง

ค) กรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวและ / หรือการถ่ายโอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ที่จะปกป้องและคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม

ง) กรณีที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดไว้เพียงการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายบนเว็บไซต์

จ) กรณีที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม พิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ / หรือโอนถ่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาและ / หรือปรับปรุง บริการบนเว็บไซต์

ฉ) กรณีที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับตามหมายศาลหรือคำสั่งศาล

การใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงที่จะให้ความยินยอม และมอบอำนาจให้แก่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ในการเปิดเผยและ / หรือโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของตนภายใต้สถานการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การรับจดหมายข่าว / ข่าวสารทางการตลาด

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม อาจส่งจดหมายข่าวของเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง งานที่น่าสนใจ สิ่งที่ควรปฏิบัติ และข่าวสารทางการตลาดโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม เป็นครั้งคราว โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมต่อสมาชิก 

การเข้าถึง

ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนและข้อมูลที่เก็บไว้กับเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของฝ่ายบริการลูกค้าของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ที่ office@nganyiam.com  ผู้หางาน/ฟรีแลนซ์ สามารถที่จะเลือกแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์ในส่วนของ"แก้ไขโปรไฟล์" ในกรณีที่ผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม อาจขอให้ผู้ใช้ให้รายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ใช้ร้องขอ และเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม พยายามที่จะดำเนินการให้ทุกเมื่อที่สามารถจะดำเนินการได้แต่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควรจากผู้ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวนั้น

คุกกี้และการบันทึกไฟล์

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ใดๆ ในขณะที่ผู้ใช้เข้าชมและเรียกดูเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะบันทึกรายการเข้าชมของผู้ใช้เท่านั้น และเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือข้อมูล ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จะบันทึกชื่อโดเมนที่อยู่เซิร์ฟเวอร์และติดตามหน้าเว็บที่ผู้ใช้เยี่ยมชมและเก็บข้อมูลดังกล่าวใน "คุกกี้" และรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) ประเภทของบราวเซอร์ หน้าที่นำเข้าสู่เว็บไซต์ / หน้าที่ออกจากเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ วัน / เวลา และการคลิกข้อมูล จะถูกเก็บในแฟ้มบันทึก การดำเนินการทั้งหมดเหล่านี้จะทำได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ทราบว่ามีการดำเนินการดังกล่าวขึ้น

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลและข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติในลักษณะดังกล่าวข้างต้นกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ โดยทั่วไป เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะใช้ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติดังกล่าวเพื่อประเมินจำนวนของผู้ชมในเว็บไซต์ วัดความนิยมในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้และจำนวนของรายการในกิจกรรมส่งเสริมการขายของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  การวัดรูปแบบทราฟฟิกของผู้ใช้และการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามส่วนที่ทางเว็บไซต์ได้รับสิทธิในหัวข้อ "การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูล"

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากผู้ใช้อาจถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกในเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ได้เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและใช้บริการในเว็บไซต์นั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ตัดสินใจที่จะคลิกบนโฆษณาหรือลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นการให้อนุญาตแก่ผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ที่จะถือว่าเป็นส่วนตัวและเป็นความลับซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยในเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้

ถ้อยแถลงนี้มีผลบังคับต่อเฉพาะเว็บไซต์ของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม เท่านั้น ผู้ใช้บริการได้รับการย้ำเตือนแล้วว่า ถ้อยแถลงนี้ไม่ถือเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจมีความเสี่ยงในการเปิดเผยบนเว็บไซต์อื่นๆ มากกว่าการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  และเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม แนะนำให้ผู้ใช้บริการพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ นั้นด้วย

ตัวอย่างการรับรองจากผู้ใช้งาน

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ลงประกาศการรับรองจากผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ซึ่งอาจจะมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้ ก่อนที่จะประกาศตัวอย่างคำรับรองจากผู้ใช้ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนในการโพสต์ชื่อของผู้ใช้ในประกาศพร้อมคำรับรองของผู้ใช้

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้มีความสำคัญต่อเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม มีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ได้กำหนดมาตรการอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการซึ่งเป็นมาตรการการดำเนินการที่เหมาะสมในการป้องกัน การปกป้องและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ให้แก่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะเข้าถึงได้โดยผู้มีอำนาจของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม เท่านั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต และบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของถ้อยแถลงนี้เมื่อมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของตนจะได้รับการเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว

ในส่วนของข้อมูลที่มีความเปราะบาง เช่น หมายเลขบัตรเครดิตที่กรอกเข้ามาในแบบฟอร์มสั่งซื้อของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีโปรโตคอลรักษาความปลอดภัย (SSL) เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ยังใช้บุคคลภายนอกในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้บนเว็บไซต์ด้วย

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งไปยังเว็บไซต์ ทั้งในระหว่างการส่งข้อมูลและเมื่อเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ได้รับข้อมูล อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการในการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการในการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จึงมีความพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งหมด

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลของผู้ใช้ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม เก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้อย่างปลอดภัยในระบบของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  โดยอยู่ในบังคับข้อกำหนดของกฎหมาย เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในถ้อยแถลงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลของผู้หางานจะได้รับการเก็บรักษาไว้โดยเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ภายหลังมีการหยุดการให้บริการที่เกี่ยวข้องจนกว่าผู้หางานขอให้เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนและ / หรือข้อมูลจากฐานข้อมูลของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม หรือยุติการเป็นสมาชิกของตน

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขถ้อยแถลงนี้ได้ทุกเมื่อตามที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม เห็นว่ามีความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ขอแนะนำให้ผู้ใช้อ่านถ้อยแถลงนี้เสมอ หากเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ตัดสินใจที่จะปรับปรุง แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยแถลง เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ได้รับทราบ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นยังหน้าเว็บไซต์นี้และ / หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม เห็นสมควรเพื่อให้ผู้ใช้จะได้รับทราบว่าข้อมูลใดที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม เก็บรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูลของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม  และมีการใช้ภายใต้สถานการณ์ใด

ในกรณีที่เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในถ้อยแถลงนี้ เว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม จะแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบบนหน้าเว็บไซต์ ทางอีเมลหรือโดยวิธีการของการแจ้งให้ทราบในหน้าแรกของเว็บรวมฟรีแลนซ์ หารายได้เสริม งานเยี่ยม